Bezig met laden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Vlinderdassen Center.

Gebied van toepassing

1.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Vlinderdassen Center.

1.2. Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, afwijkende bedingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden waarbij Vlinderdassen Center verplichtingen aangaat of instemt met een lagere verkoopprijs, gelden niet als tussen partijen overeengekomen, zolang zij niet door Vlinderdassen Center schriftelijk zijn bevestigd. Vlinderdassen Center behoudt zich te allen tijde het recht voor van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen geen gebruik te maken.

1.3. Onderstaande voorwaarden blijven uitsluitend gelden ook indien het briefpapier, de facturen en/of de overige bescheiden afkomstig van de afnemer verwijzen naar of vermelden dat zijn/haar of andere algemene voorwaarden van toepassing zouden zijn. Tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden of de bedingen van de afnemer uitdrukkelijk uitgesloten. Indien er een tegenstrijdigheid ontstaat tussen de onderstaande voorwaarden en de bepalingen in de overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.

Aanbiedingen en overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen, voorraadlijsten en prijscouranten zijn steeds geheel vrijblijvend. Alle aanbiedingen gelden voor de termijn zoals in de aanbieding is vermeld. Indien er geen termijn is vermeld, geldt de aanbieding tien dagen. Een aanbieding kan door Vlinderdassen Center worden verlengd door een schriftelijke mededeling aan de afnemer, waarin ook de duur van de verlenging staat vermeld.

2.2. Er is eerst dan sprake van een overeenkomst c.q. een bestelling/opdracht geldt eerst dan als aangenomen – ook wanneer gebruik is gemaakt van een vertegenwoordiger of wederverkoper – wanneer zulks schriftelijk door Vlinderdassen Center is bevestigd of indien na de totstandkoming van de overeenkomst c.q. na ontvangst van de bestelling/opdracht uitvoering daarvan heeft plaatsgevonden door Vlinderdassen Center. Bij verkoop uit (magazijn)voorraad kan de factuur in de plaats treden voor de schriftelijke bevestiging.

2.3. De volmacht van de vertegenwoordiger of wederverkoper strekt niet verder dan wat algemeen gebruikelijk is. De vertegenwoordiger of wederverkoper mag niet van deze voorwaarden afwijken dan krachtens uitdrukkelijke schriftelijke volmacht voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.

Prijzen

3.1. Bij levering binnen Nederland luiden de prijzen, exclusief btw, franco afleveringsadres, voor zover langs verharde wegen met gewoon transportmiddel bereikbaar, tenzij anders overeengekomen.

3.2. In alle andere gevallen gelden de prijzen af fabriek/magazijn tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3. In alle gevallen geldt dat de prijzen luiden in euro's, exclusief de met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde vrachten, in- en uitvoerrechten, stations-, bewakings-, inklarings-, verzekeringskosten, belastingen of andere heffingen zijn.

3.4. Indien (nog) geen prijs is overeengekomen worden de op het moment van levering door Vlinderdassen Center gehanteerde prijzen en tarieven aan de afnemer berekend.

3.5. Alle leveranties geschieden tegen de overeengekomen prijzen, met dien verstande dat, indien na het sluiten der overeenkomst materialen, verpakkingen, grondstoffen, halffabricaten, lonen, premies welke ook maar, vracht, belastingen, valutakoersen, en/of ander factoren, die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, Vlinderdassen Center gerechtigd is haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Een dergelijke prijsaanpassing geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te (doen) ontbinden, tenzij de prijsaanpassing een verhoging van meer dan 15% betreft.

Levering en risico

4.1. De opgegeven levertijden gelden slechts bij wijze van inlichting en bij benadering. Indien Vlinderdassen Center afhankelijk is van nadere door de afnemer te verstrekken gegevens begint de levertijd te lopen, nadat Vlinderdassen Center die gegevens volledig heeft ontvangen.

4.2. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden, betaling te weigeren of anderszins niet aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Evenmin verplicht overschrijding van de levertijd Vlinderdassen Center tot vergoeding van schade hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.

4.3. Indien niet franco is verkocht is het risico voor de goederen tijdens het vervoer voor rekening van de afnemer vanaf het moment dat de goederen het bedrijf/magazijn van Vlinderdassen Center hebben verlaten. Het risico voor de goederen is derhalve tijdens het vervoer voor rekening van de afnemer. Vlinderdassen Center is vrij in de keuze van (be)lading, transportmiddel en expediteur/vervoerder, tenzij anders is overeengekomen.

4.4. Bij goederen die franco zijn verkocht is het risico voor de goederen voor rekening van de afnemer vanaf het moment van de aflevering. Onder aflevering wordt verstaan: het stellen van de goederen in de macht van de afnemer. De goederen zijn ook voor rekening en risico van de afnemer vanaf het ogenblik waarop de afnemer in verzuim is met het verrichten van de handelingen waarmee hij/zij aan de aflevering moet meewerken. De afnemer is in verzuim indien hij/zij niet terstond na het verstrijken van de overeengekomen levertijd op de plaats van de aflevering de goederen afneemt. De afnemer dient voldoende materiaal en personeel ter beschikking te (doen) stellen voor een vlotte en ongestoorde lossing van de goederen. Extra kosten ontstaan door nalatigheid van de afnemer, waaronder opslag van de niet afgenomen goederen zijn voor rekening en risico van de afnemer. Als datum van aflevering geldt de datering van de vrachtbrief waarop de verzending, hetzij door Vlinderdassen Center, hetzij door derden als bovenbedoeld plaatsvindt – of bij gebreke daarvan het tijdstip waarop met de verzending een aanvang is gemaakt – behoudens afgehaalde goederen, waarvoor de datering op de afleveringsbon als zodanig geldt.

4.5. Vlinderdassen Center is gerechtigd voor duurzame verpakking van materialen een vergoeding bij de afnemer in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Belading of vulling van de door de afnemer ter beschikking gesteld transport materiaal en/of emballage geschiedt voor rekening en risico van de afnemer, ook indien deze door Vlinderdassen Center is geschied en/of door Vlinderdassen Center aan de afnemer ter zake van materiaal en/of emballage adviezen zijn verstrekt of daarbij door Vlinderdassen Center werkzaamheden zijn verricht. Vlinderdassen Center is bevoegd te weigeren materieel en emballage te beladen of te vullen dat naar haar oordeel niet voldoet aan de eisen die daaraan in verband met de veiligheid en de redelijkheid gesteld dienen te worden. In geval van een zodanige weigering is Vlinderdassen Center niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit de vertraging voortvloeien. De derden als bedoeld in de voorgaande leden hebben dezelfde hier genoemde rechten en verplichtingen.

4.6. De afnemer is verplicht het geleverde dadelijk na aflevering te controleren op hoeveelheid, kwaliteit, specificatie en overige afwijkingen van het overeengekomene.

4.7. Vlinderdassen Center is gerechtigd een bestelling in zijn geheel, dan wel achtereenvolgens in gedeelten te leveren. In dat laatste geval is Vlinderdassen Center gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de afnemer te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang een deelzending door de afnemer niet wordt betaald, is Vlinderdassen Center niet tot levering van de volgende deelzending verplicht, maar is Vlinderdassen Center te harer keuze gerechtigd de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd zonder rechtelijk tussenkomst en zonder enige in gebreke stelling van de afnemer op te schorten of te ontbinden, onverlet haar overige rechten, waaronder haar recht op schadevergoeding.

Eigendomsvoorbehoud

5.1. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Vlinderdassen Center, totdat alle vorderingen die Vlinderdassen Center op de afnemer heeft of zal krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW aan rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald.

5.2. Wanneer de afnemer uit de door Vlinderdassen Center geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust een nieuw goed vormt, handelt hij/zij bij die vorming in opdracht van Vlinderdassen Center en gaat hij/zij de zaak voor Vlinderdassen Center houden. Hij/zij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle vorderingen van Vlinderdassen Center zijn voldaan.

5.3. Zolang de eigendom van de goederen niet op de afnemer zal overgaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan derden enig recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf. De afnemer verplicht zich op het eerste verzoek van Vlinderdassen Center mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de afnemer uit hoofde van doorlevering van goederen op zijn/haar afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. Voor zover Vlinderdassen Center nog andere vorderingen op de afnemer heeft dan die bedoeld in artikel 5.1 en Vlinderdassen Center aan de afnemer goederen heeft geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, vestigt de afnemer tot zekerheid voor de nakoming van zijn/haar verplichtingen ten gunste van Vlinderdassen Center een bezitloos pandrecht op deze goederen gelijk Vlinderdassen Center dit bezitloos pandrecht aanvaardt. De afnemer zal in alle voornoemde gevallen op eerste verzoek van Vlinderdassen Center een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen. Hij/zij zal ervoor instaan dat hij/zij tot verpanding van de goederen bevoegd is en dat op de goederen, afgezien van de rechten van Vlinderdassen Center, geen pand- of beperkte rechten rusten.

5.4. De afnemer is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Vlinderdassen Center te bewaren. De afnemer zal de in dit artikel bedoelde goederen behandelen als een goed huisvader. Hij/zij zal de goederen tegen alle calamiteiten verzekeren op basis van de factuurwaarde. De afnemer zal Vlinderdassen Center op haar eerste verzoek naam en adres van de verzekeraars en kopieën van de polissen verstrekken. Voorts zal de afnemer op het eerste verzoek van Vlinderdassen Center, voor zover dat nog niet al van rechtswege is ontstaan ten gunste van Vlinderdassen Center een stil pandrecht vestigen op zijn/haar vorderingen dien aangaande op de verzekeraar.

5.5. Vlinderdassen Center is gerechtigd goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de afnemer aanwezig zijn terug te nemen indien de afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De afnemer zal Vlinderdassen Center te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn/haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de goederen en/of ter uitvoering van onze rechten.

5.6. De voornoemde bepalingen laten de overige aan Vlinderdassen Center toekomende rechten onverlet.

Reclames

6.1. Reclames hoegenaamd en van welke aard dan ook schorten de betalingsverplichting van de afnemer niet op. Reclames worden door Vlinderdassen Center slechts geaccepteerd mits deze per aangetekende brief bij Vlinderdassen Center wordt ingediend binnen acht dagen na aflevering van de goederen. Na het verstrijken van de vorenbedoelde termijn geldt het afgeleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de afnemer aanvaard. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval één jaar na tijdige reclamemelding aanhangig te zijn gemaakt. Het bewijs van tijdige reclame rust op de afnemer. De afnemer zal de juistheid van zijn/haar reclame slechts aan de hand van de goederen kunnen bewijzen, terwijl voorts op de afnemer de bewijslast rust dat deze goederen dezelfde zijn als die welke door Vlinderdassen Center zijn afgeleverd en dat de goederen in dezelfde toestand verkeren als bij het verlaten van het magazijn van Vlinderdassen Center.

6.2. Afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleuren, finish en dergelijke die technisch niet te voorkomen zijn of die volgens usance algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame. Reclame zal ook alleen gehonoreerd worden door Vlinderdassen Center indien zij in staat is gesteld de goederen in originele staat en in originele verpakking te controleren. Alleen goederen die in opdracht van Vlinderdassen Center zijn geretourneerd en waarvan bovendien de reclame door Vlinderdassen Center akkoord is bevonden, worden door Vlinderdassen Center geaccepteerd. De terugzending is voor rekening en risico van de afnemer, tenzij de afnemer een consument is en de reclame door Vlinderdassen Center gegrond bevonden is. Bij een door de afnemer bewezen en door Vlinderdassen Center gegrond bevonden reclame kan Vlinderdassen Center te harer keuze de onderdelen of de artikelen waarop de reclame betrekking heeft remplaceren of aan de afnemer crediteren, met uitsluiting van elk ander recht van de afnemer op schadevergoeding. Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke levering beschouwd.

Aansprakelijkheid

7.1. Vlinderdassen Center is nimmer (dus ook niet in geval van bijvoorbeeld overmacht, tekortkoming in de nakoming van enig verplichting, onrechtmatige daad, onjuist advies) gehouden tot enige schadevergoeding en/of boete hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook. Voor zover in rechte komt vast te staan dat de voornoemde volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven geldt dat de hoogte van het door Vlinderdassen Center te betalen bedrag ter zake van schadevergoeding en boete nooit hoger zal (kunnen) zijn dan zijn dan het bedrag dat vermeld staat in de factuur ter zake van het/de betreffende goed(eren). In alle gevallen blijft echter gelden dat Vlinderdassen Center nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de afnemer.

Merk en kwaliteit

8.1. Indien door Vlinderdassen Center goederen, onder speciale kwaliteitsaanduiding en/of merk, door aanduiding op factuur en/of goederen aan afnemer worden geleverd en gefactureerd, is deze gehouden op straffe van verbeurte van een niet voor matiging vatbare, direct opeisbare boete van tenminste € 100.000,- per overtreding c.q. gebeurtenis deze goederen niet anders dan onder de door Vlinderdassen Center vastgestelde aanduiding aan derden aan te bieden, alsmede in geval van wederverkopers en/of rechtsopvolging, hoe ook genaamd, deze op hem rustende verplichting inclusief bovenvermelde sanctie aan derden op te leggen, zoals hij ook derden op bovengemelde wijze zal verplichten deze verplichting aan diens wederverkopers en/of rechtsopvolgers, hoe ook genaamd, op te leggen. Eenzelfde boete per overtreding c.q. gebeurtenis verbeurt Vlinderdassen Center indien hij en/of zijn wederverkopers en/of rechtsopvolger, hoe ook genaamd, in strijd met de werkelijkheid goederen aanbiedt onder de door Vlinderdassen Center gevoerde speciale kwaliteitsaanduiding en/of merk. De aanduiding op de factuurregel in deze is bepalend. Factuurhoofd is niet bepalend.

Ontbindingsrecht consumenten

9.1. Indien de afnemer een consument is, heeft hij/zij het recht om een overeenkomst die op afstand is gesloten binnen 30 dagen te ontbinden. Het ontbindingsrecht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de afnemer zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de afnemer, of die duidelijk voor een specifieke afnemer bestemd zijn.

9.2. Tijdens de bedenktermijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met de geleverde goederen en bijbehorende verpakkingen. Hij/zij zal de goederen slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de afnemer de goederen slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij/zij dat in een winkel zou mogen doen. De afnemer is aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen indien hij/zij onzorgvuldig met de goederen en/of bijbehorende verpakkingen is omgegaan.

9.3. De terugzending is voor rekening en risico van de afnemer. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde terugzendingen worden niet aangenomen.

Overmacht

10.1. In geval van overmacht is Vlinderdassen Center naar eigen keus gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht opleverende omstandigheden, hetzij de koop, voor zover deze door de overmacht opleverende omstandigheden getroffen wordt, te ontbinden zonder dat de afnemer aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

10.2. Als overmacht opleverende omstandigheden worden ten deze o.a. beschouwd: staking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen, of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan scheepsruimte, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door Vlinderdassen Center in redelijkheid niet mag worden verlangd.

Betaling

11.1. De geldbedragen die de afnemer op grond van enige rechtsverhouding (bijvoorbeeld overeenkomst) aan Vlinderdassen Center moet betalen zijn geheel en dadelijk opeisbaar bij de totstandkoming van de rechtsverhouding, tenzij anders is overeengekomen. Indien en voor zover de geldbedragen niet opeisbaar zijn overeenkomstig het voorgaande, dan zijn de geldbedragen geheel en dadelijk opeisbaar bij gehele of gedeeltelijke aflevering van de goederen. Voor zover de geldbedragen die de afnemer aan Vlinderdassen Center verschuldigd is nog niet opeisbaar mocht zijn overeenkomstig het voorgaande, dan dient in ieder geval betaling van de facturen van Vlinderdassen Center plaats te vinden binnen 15 dagen na factuurdatum. Reclames tegen facturen moeten schriftelijk bij Vlinderdassen Center zijn binnengekomen binnen acht dagen. Na het verstrijken van de termijn geldt de factuur als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de afnemer aanvaard.

11.2. In geval van niet, niet tijdig en/of niet volledige nakoming volgens de hierboven genoemde leden is de afnemer zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist in gebreke en in verzuim. In geval van verzuim evenals in geval van aanvraag van surséance van betaling of van het faillissement of van liquidatie van de zaak van de afnemer is de afnemer aan Vlinderdassen Center over de aan Vlinderdassen Center verschuldigde bedragen een rente verschuldigd van 0,80% per maand indien de afnemer een consument is, of anders 1,25% per maand, dan wel indien dit meer is, is de afnemer daarover de wettelijke rente verschuldigd. Vlinderdassen Center is alsdan tevens gerechtigd alle met de afnemer lopende overeenkomsten zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De afnemer is verplicht tot vergoeding aan Vlinderdassen Center van alle daaruit voor Vlinderdassen Center ontstane kosten en schade. Bovendien vervalt ieder verleend krediet en zijn alle op grond van de overige rechtsverhoudingen (bijvoorbeeld overeenkomst) verschuldigde bedragen ineens opeisbaar.

11.3. Bij verzuim, evenals bij de overige in dit artikel genoemde omstandigheden, zullen de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter zake van vaststelling van schade en aansprakelijkheid en ter verkrijging van voldoening, zomede ter voorkoming van beperking van schade als gevolg van gebeurtenissen waarop de aansprakelijkheid berust, de rente over de hoofdsom en de overige kosten – naast de hoofdsom – dadelijk opeisbaar worden. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) en vermeerderd met gemaakte verschotten en verschuldigde belastingen.

11.4. Uit het enkele feit dat Vlinderdassen Center zich heeft verzekerd van de hulp van een derde, blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van buitengerechtelijke kosten.

11.5. De door de afnemer te verrichten betalingen dienen zonder aftrek, korting of opschorting, verrekening, compensatie, schuldvergelijking, schulddelving hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook te geschieden. De afnemer doet dus uitdrukkelijk afstand van deze rechten.

11.6. Indien Vlinderdassen Center een opdracht geheel of gedeeltelijk heeft aangenomen, is de afnemer verplicht – welke verplichting een integrerend deel van de overeenkomst vormt – Vlinderdassen Center desgevraagd ten bewijze van zijn/haar kredietwaardigheid, hetzij vóór de levering, hetzij daarna zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn/haar verplichtingen en wel naar genoegen van Vlinderdassen Center door bijvoorbeeld storting van contante gelden, verlenen van een bankgarantie, cessie, verlenen van een pand- of hypotheekrecht etc. Aan de hoogte, omvang en de wijze van de door de afnemer te stellen deugdelijke zekerheid/heden zijn geen maxima gesteld en worden door Vlinderdassen Center bepaald. De in dit lid bedoelde verplichting tot het stellen van zekerheid/heden geldt ook voor de verplichting tot het betalen van schade in geval Vlinderdassen Center van de afnemer vergoeding vordert van schade, die het gevolg is van geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst die aan de afnemer is toe te rekenen.

11.7. Indien de afnemer in gebreke blijft met het stellen van zekerheid/heden is Vlinderdassen Center niet gehouden tot nakoming of verdere nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer uit hoofde van lopende overeenkomsten, onverminderd het recht van Vlinderdassen Center om de nakoming van de overeenkomst c.q. betaling van de op grond van de overeenkomst verschuldigde gelden, zomede schadevergoeding en/of de(ze) zekerheid/heden in rechte te vorderen.

Wanprestatie en ontbinding

12.1. Indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt, bij diens faillissement, surséance van betaling, onder curatelestelling, beslag op zijn goederen, stillegging, overdracht of liquidatie van zijn bedrijf of enige belangrijke wijzigingen in zijn financiële omstandigheden, is Vlinderdassen Center gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd haar verdere rechten op schadevergoeding.

12.2. Vlinderdassen Center heeft in de in het eerste lid genoemde omstandigheden bovendien het recht verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten, terwijl in deze omstandigheden alle openstaande vorderingen van Vlinderdassen Center ineens en onmiddellijk opeisbaar zijn, tenzij afnemer de nodige zekerheden kan stellen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1. Alle geschillen worden beslecht langs de minnelijke weg of, in geval zulks niet mogelijk blijkt door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam. Vlinderdassen Center is evenwel gerechtigd om eventuele geschillen ook voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

13.2. Op overeenkomsten, algemene voorwaarden en iedere nadere overeenkomst, alsmede op geschillen voortvloeiend hieruit is Nederlands recht van toepassing. Het verdrag van Wenen inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 Trb 1981, 184 is nimmer van toepassing.